NOT SIIT.NET webboard / read message
This is it.

topic id 47322 | forum talks | read 1039 | answer 7
การรับสมัครนักบินฝึกหัดทุนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2551
ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2551
ผู้สมัครทุกท่านต้องสมัครผ่าน Internet
ที่ www.tgpilotrecruitment.com

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวผู้สอบ
ระหว่างวันที่ 25-29 กุมภาพันธ์ 2551 (ทาง Internet)

กำหนดวันทำบัตรประจำตัวผู้สอบ
ระหว่างวันที่ 10 – 14 มีนาคม 2551
ณ ห้องโถง อาคาร 1 ชั้น 1
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ระหว่างเวลา 08.30 น. – 12.00 น. และ 13.30 น. – 16.30 น.
(เว้นวันหยุดราชการ / เสาร์-อาทิตย์)

บริษัทฯ โดยกองจัดหาบุคลากรการบิน/BI มีความยินดีต้อนรับผู้สมัครนักบินฯทุกท่าน และเพื่อให้การสมัครเป็นไปด้วยความราบรื่น จึงขอแนะนำให้ผู้สมัครทุกท่านอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ และ เอกสารประกอบการสมัคร ตามระบุใน Website ข้างต้น ดังนี้

บุคคลทั่วไป (Student Pilot)
คุณสมบัติ
1. ชายไทยอายุไม่เกิน 30 ปี
- นับอายุตั้งแต่ 1 ต.ค. 2521 เป็นต้นไป
2. พ้นพันธะทางทหาร
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
4. พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
5. สุขภาพและสายตาดี
- ผู้สมัครที่สวมแว่นตา หรือ ผ่านการทำ Lasik เมื่อผ่านขั้นตอนการสอบ (ดูกำหนดการสอบใน Website ข้างต้น) จนถึงการตรวจร่างกาย / Medical Examination แพทย์ ณ สถาบันเวชศาสตร์การบิน ซึ่งจะเป็นผู้ให้การวินิจฉัยและอนุมัติการผ่านตรวจร่างกาย ดังนั้น จะต้องนำประวัติการทำ Lasik ไปในวันตรวจร่างกายด้วย
6. ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร
- สูง 165 เซนติเมตร และ สูงมากกว่า 165 เซนติเมตร
ขั้นตอนการรับสมัคร
ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่าน Internet ให้ครบถ้วนและต้อง Print ใบสมัคร 1 ชุด เพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสาร(ฉบับจริง) ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
2. ปริญญาบัตรหรือ Transcript พร้อมสำเนา 1 ชุด
3. เอกสารพ้นพันธะทางทหาร สด.8 หรือ สด.43 (อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมสำเนา 1 ชุด
ทั้งนี้บริษัทฯ จะประกาศตารางนัดหมายให้ทราบทาง Internet ระหว่างวันที่ 25 – 29 กุมภาพันธ์ 2551
ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวผู้สอบ
นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ และปริญญาบัตรหรือ Transcript ฉบับสมบูรณ์ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ ห้องโถง อาคาร 1 ชั้น 1 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 12.00 น. และ 13.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ/ เสาร์-อาทิตย์)
ขั้นตอนการสอบข้อเขียน
- นำบัตรประจำตัวผู้สอบมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบ พร้อมอุปกรณ์การสอบ (ปากกา ดินสอ 2B ยางลบ)
- ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครเข้าห้องสอบหลังเวลาที่กำหนด
ขั้นตอนการตรวจร่างกาย
จะแจ้งให้ทราบตามกำหนดการ

เอกสารดังต่อไปนี้ สำหรับผู้สมัครที่สอบข้อเขียนผ่านเท่านั้น กำหนดการส่งเอกสารระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤษภาคม 2551 โดยบริษัทฯ จะนัดหมายวันส่งเอกสารเป็นรายบุคคล และแจ้งตารางนัดหมายให้ทราบในวันประกาศผลการสอบข้อเขียน วันที่ 12 เมษายน 2551

1. รูปสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายภายใน 3 เดือน ก่อนวันสมัคร)
- ไม่รับรูปขนาดใหญ่ที่นำมาตัดให้เหลือขนาด 1 นิ้ว
2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
- ต้นฉบับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
- สำเนาเอกสารพร้อมลายเซ็นผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อแนบใบสมัครไว้เป็นหลักฐาน
3. ทะเบียนบ้าน
- ต้นฉบับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
- สำเนาเอกสารพร้อมลายเซ็นผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อแนบใบสมัครไว้เป็นหลักฐาน
- ผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด หากไม่สะดวกที่จะเดินทางกลับบ้านเพื่อนำทะเบียนบ้านต้นฉบับมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อสำนักงานเขตทุกแห่ง ขอคัดทะเบียนบ้านเพื่อใช้แทนทะเบียนบ้านต้นฉบับได้
4. เอกสารพ้นพันธะทางทหาร สด.8 หรือ สด. 43 (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- ต้นฉบับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
- สำเนาเอกสารพร้อมลายเซ็นผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อแนบใบสมัครไว้เป็นหลักฐาน
- ผู้สมัครที่จบการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารและได้รับ สด.9 สามารถนำ สด.9 ไปเปลี่ยนเป็น สด. 8 ที่สัสดีอำเภอภูมิลำเนาของผู้สมัคร
5. ปริญญาบัตรและ Transcript ฉบับสมบูรณ์
- ต้นฉบับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
- สำเนาเอกสารพร้อมลายเซ็นผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อแนบใบสมัครไว้เป็นหลักฐาน
- ผู้สมัครที่จบปีการศึกษา 2551 และยังไม่ได้รับปริญญาบัตรและ Transcript ให้ติดต่อสถาบันการศึกษา เพื่อขอหนังสือรับรองการจบการศึกษาและ Transcript ฉบับยังไม่สมบรูณ์จากคณะ เพื่อใช้แทนปริญญาบัตรต้นฉบับและ Transcript ฉบับสมบูรณ์
- นำต้นฉบับปริญญาบัตรและTranscript ฉบับสมบรูณ์พร้อมสำเนา ส่งด้วยตนเองที่กองจัดหาบุคลากรการบิน อาคาร 5 ชั้น 15 ตามตารางนัดหมายที่จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลการสอบข้อเขียน วันที่ 12 เมษายน 2551
- ผู้สมัครที่จบการศึกษาปริญญาตรีจากต่างประเทศ ให้นำวุฒิการศึกษาไปเทียบวุฒิที่ทบวงมหาวิทยาลัย (ติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-5500 และ 0-2354-5510) ก่อนนำปริญญาบัตร Transcript และจดหมายเทียบวุฒิการศึกษาจากทบวงฯมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
6. ถ้ามี ใบแสดงผลสอบ TOEIC TOEFL หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้นำมายื่นพร้อมเอกสารดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านเองในการสอบสัมภาษณ์ในรอบต่อไป (ผลการสอบดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นเอกสาร)
ข้อควรทราบ
1. บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงการให้ทุนแก่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักบินฝึกหัดทุนบริษัท การบินไทยฯ จากเดิมบริษัทฯ ให้ทุนโดยไม่ต้องชดใช้ เป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ต้องชดใช้ทุนให้แก่บริษัทฯ เมื่อได้รับการบรรจุเป็นนักบินที่ 2 ของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้จะทำการหักจากเงินเดือนหลังจากเข้ารับการฝึกอบรมที่บริษัทฯ เป็นเวลา 13 เดือน โดยประมาณ โดยกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระรวม 120 งวด ปลอดดอกเบี้ย งวดละเท่าๆ กัน (อัตราค่าฝึกอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีขึ้นอยู่กับสถาบันที่บริษัทฯ ส่งเข้ารับการฝึกอบรม)
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้ที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีเท่านั้น

ผู้สมัครทุกคนต้องสมัครผ่าน Internet ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2551 เท่านั้น

ผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (Qualified Pilot)
คุณสมบัติ
1. ชายไทยอายุไม่เกิน 42 ปี
- นับอายุตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2509 เป็นต้นไป
2. พ้นพันธะทางทหาร
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
4. พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
5. จบหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีจากสถาบันการบินที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยอมรับ *
6. ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี
7. เป็นนักบินปีกตรึง
* บริษัทฯจะพิจารณาจากหลักสูตรภาคพื้น ภาคอากาศ การต่อเนื่องของการบิน ชั่วโมงบิน/ชั่วโมงบินต่อเนื่อง ของแต่ละสถาบัน
ขั้นตอนการรับสมัคร
ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่าน Internet ให้ครบถ้วนและต้อง Print ใบสมัคร 1 ชุด เพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำบัตรประจำตัวผู้สอบ ทั้งนี้บริษัทฯ จะประกาศตารางนัดหมายให้ทราบทาง Internet ระหว่างวันที่ 25 – 29 กุมภาพันธ์ 2551
ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวผู้สอบ
นำใบสมัคร 1 ชุด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ ห้องโถง อาคาร 1 ชั้น 1 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 12.00 น. และ 13.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ/ เสาร์-อาทิตย์) พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
1. รูปสีขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ถ่ายภายใน 3 เดือน ก่อนวันสมัคร
- ไม่รับรูปขนาดใหญ่ที่นำมาตัดให้เหลือขนาด 1 นิ้ว
2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
- ต้นฉบับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
- สำเนาเอกสารพร้อมลายเซ็นผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อแนบใบสมัครไว้เป็นหลักฐาน
3. ทะเบียนบ้าน
- ต้นฉบับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
- สำเนาเอกสารพร้อมลายเซ็นผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อแนบใบสมัครไว้เป็นหลักฐาน
- ผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด หากไม่สะดวกที่จะเดินทางกลับบ้านเพื่อนำทะเบียนบ้านต้นฉบับมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อสำนักงานเขตทุกแห่ง ขอคัดทะเบียนบ้านเพื่อใช้แทนทะเบียนบ้านต้นฉบับได้
4. เอกสารพ้นพันธะทางทหาร สด.8 หรือ สด.43 (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- ต้นฉบับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
- สำเนาเอกสารพร้อมลายเซ็นผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อแนบใบสมัครไว้เป็นหลักฐาน
- ผู้สมัครที่จบการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารและได้รับ สด.9 สามารถนำ สด.9 ไปเปลี่ยนเป็น สด. 8 ที่สัสดีอำเภอภูมิลำเนาของผู้สมัคร
5. ปริญญาบัตรและ Transcript ฉบับสมบูรณ์
- ต้นฉบับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
- สำเนาเอกสารพร้อมลายเซ็นผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อแนบใบสมัครไว้เป็นหลักฐาน
6. ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี
- ต้นฉบับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
- สำเนาเอกสารพร้อมลายเซ็นผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อแนบใบสมัครไว้เป็นหลักฐาน
7. สมุดปูมการบิน
- ต้นฉบับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
- สำเนาเอกสารพร้อมลายเซ็นผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อแนบใบสมัครไว้เป็นหลักฐาน
8. หลักฐานชั่วโมงบินต่อเนื่องย้อนหลัง 3 เดือน นับจากวันที่สมัคร
- ต้นฉบับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
- สำเนาเอกสารพร้อมลายเซ็นผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อแนบใบสมัครไว้เป็นหลักฐาน

***************************************************************

โครงการพิเศษรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา จาก 4 สถาบัน ดังนี้
1. สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ติดต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (งานกิจการนักศึกษา) ชั้น 1 ตึก 6
รศ.สมศักดิ์ มิตะกา
คุณสุภาณี พันธุ
โทร 0-2326-4174

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ติดต่อ ฝ่ายกิจการนิสิต หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์
คุณจิตฤทัย เมาไธสง
โทร 0-2942-8555 ต่อ 1121

3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (กิจการนิสิต)
ดร.สุรีย์ พุ่มรินทร์
คุณระพีภรณ์ ปั้นเพชร
โทร 0-2218-6304

4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ติดต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารอำนวยการ ห้อง วศ 104
ดร.วิรชัย อัศวเมธาพันธ์
คุณประมวล บัวงาม
โทร 0-2564-3001-9
คุณสมบัติ
- เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา
- เพศชาย สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ (ภายใน 31 ธ.ค. 2550)
- มีเกรด คะแนนรวม เฉลี่ย 2.5 (นับถึง ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีที่ 3)
- จะต้องจบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ภายในการศึกษา 2551
- ณ สิ้นสุดขั้นตอนการสอบคัดเลือก เมื่อท่านสอบผ่านการคัดเลือก จะต้องพ้นพันธะทางทหาร โดยมีใบ สด. 8 หรือ สด. 43 มาแสดงเท่านั้น
- ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม.
- สุขภาพและสายตาดี ตามมาตรฐานของสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ
- เป็นผู้มีความประพฤติดี
- พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

ขั้นตอนการรับสมัคร
1. ต้องสมัครส่งรายชื่อผ่านทางคณะฯ ของแต่ละมหาวิทยาลัย ก่อนกรอกใบสมัครทาง Internet
2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่าน Internet ให้ครบถ้วนและต้อง Print ใบสมัคร 1 ชุด เพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสาร(ฉบับจริง) ดังนี้
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
- หนังสือรับรองการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 หรือ Transcript แสดงผลการเรียนล่าสุด (ปี 3เทอม 1) พร้อมสำเนา 1 ชุด
- เอกสารพ้นพันธะทางทหาร สด.8 หรือ สด.43 (อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมสำเนา 1 ชุด
ทั้งนี้บริษัทฯ จะประกาศตารางนัดหมายให้ทราบทาง Internet ระหว่างวันที่ 25 – 29 กุมภาพันธ์ 2551

ขั้นตอนต่อจากนี้ไปจะดำเนินการพร้อมกับผู้สมัครจากบุคคลทั่วไป (Student Pilot)


***************************************************************
Tue, 4 Nov 2008 12:37:44 -   sunny

[1] ขอบคุณครับ ระเบียบปันี้ เหมือนปีที่แล้วม๊
Tue, 4 Nov 2008 17:50:41 -   man

[2] โครงการนศ.ปีสาม คณะเราสามารถสมัครได้ไหมครับ
Tue, 4 Nov 2008 19:51:56 -   

[3] ขอบคุณครับ
Tue, 4 Nov 2008 19:59:38 -   IE

[4] หมอผ่าตัดยังเป็นนักบินได้

แล้วทำำไมวิศวะ อย่างเราๆจะเป็นบ้างไม่ได้ ^^
Tue, 4 Nov 2008 21:49:31 -   ....

[5] โครงการพิเศษ วิศวะSIIT มีสิทธิไหมครับ???
Wed, 5 Nov 2008 06:22:52 -   ME

[6] แสดงว่ามันผ่านไปแล้วป่ะ คือ มันน่าจะมีอีกรอบคือ สมัตรตอนปีสามเทอมสองป่ะคับ เพราะ - จะต้องจบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ภายในการศึกษา 2551 มัน เป้นพี่ปีสี่แล้วนี่

แล้วคณะเราได้ด้วยมั้ยอ่า
Fri, 7 Nov 2008 18:34:35 -   

[7] ตกลงsiitมีสิทะฺด้วยหรอคับ
อยากรู้จริงๆ
Fri, 14 Nov 2008 16:03:30 -   mmm

Please login to reply.


Click here to login.

 digiboard 0.42 by digitalboom.org since 2001, NOT.SIIT.NET